Self-Rate Tool

Инструмент за самооценка на кръговата икономика: Производство

By ilearnadm
21

Кръгов Бизнес модел 1: Кръгови доставки

„Компанията улавя стойност от рециклирани доставки“. Възможността за улавяне на стойност в Кръговата икономика включва препродажба – в много добро състояние / изпълнение – заплащане за употреба и/или интернализация, напр. оптимизиране на процеса нагоре по веригата

1.Компанията прилага процедури за активно намаляване на своя екологичен отпечатък
2.Компанията улавя стойност* от рециклирани доставки
3.Компанията улавя стойност* от биоразградими доставки
4.Компанията улавя стойност*от възобновяеми доставки
5.Компанията улавя стойност* от нетоксични доставки
6.Компанията замества оскъдните ресурси с напълно възобновяеми, рециклируеми или биоразградими суровини
7.Компанията прилага процедури за активно намаляване на нуждата от добив на първични суровини в дългосрочен план
8.Компанията прилага процедури за ограничаване или премахване на опасните материали и замърсяването
9.Компанията се ангажира заедно със своите доставчици за увеличаване на снабдяване базирано на принципите на кръговата икономика
10.Компанията използва енергия от възобновяеми източници (електричество, топлина и гориво) в своята верига на стойност
11.Компанията комбинира суровини и компоненти, които улесняват поддържането на качеството на тези материали за много последователни цикли (незамърсени материални потоци)
12.Компанията прилага процедури за активно минимизиране на потреблението на опаковъчни материали
13.Фирмата събира неизползвания материал и го връща на доставчика
14.Компанията прилага процедури и нови методи за по-чисто транспортиране на своите продукти (електрически превозни средства, биогорива и др.)

1 от 5

Skip to content